دینام پراید 90 آمپر
دینام پراید 90 آمپر
دینام پراید 90 آمپر